Hình ảnh chia tay đồng chí Hiếu hiệu trưởng về nghỉ chế độ